REFERENCESChoose an author or browse all
Choose the species or browse all
Choose a criteria for sorting
 Reverse sorting
Search for a protein
Search for a single PMID
Select O-GlcNAc references filter

Click to expand (2 results)


Qin K, Zhu Y, Qin W, Gao J, Shao X, Wang YL, Zhou W, Wang C, Chen X. Quantitative Profiling of Protein O-GlcNAcylation Sites by an Isotope-Tagged Cleavable Linker. ACS chemical biology 2018 13(8) 30059200
Abstract:
Large-scale quantification of protein O-linked β- N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) modification in a site-specific manner remains a key challenge in studying O-GlcNAc biology. Herein, we developed an isotope-tagged cleavable linker (isoTCL) strategy, which enabled isotopic labeling of O-GlcNAc through bioorthogonal conjugation of affinity tags. We demonstrated the application of the isoTCL in mapping and quantification of O-GlcNAcylation sites in HeLa cells. Furthermore, we investigated the O-GlcNAcylation sensitivity to the sugar donor by quantifying the levels of modification under different concentrations of the O-GlcNAc labeling probe in a site-specific manner. In addition, we applied isoTCL to compare the O-GlcNAcylation stoichiometry levels of more than 100 modification sites between placenta samples from male and female mice and confirmed site-specifically that female placenta has a higher O-GlcNAcylation than its male counterpart. The isoTCL platform provides a powerful tool for quantitative profiling of O-GlcNAc modification.
O-GlcNAc proteins:
A0A0A6YVU8, A0A1B0GSG7, RBM47, ZN335, A2A8N0, TITIN, SBNO1, CNOT1, PHRF1, ZN462, TAGAP, D3YUK0, E9PUR0, E9PVW1, E9PWI7, PARP4, E9PZS2, E9Q2C0, E9Q3G8, E9Q616, BD1L1, E9Q732, ARHG5, E9Q7N9, E9Q842, E9Q9B4, E9Q9Q2, E9QA22, E9QAE1, F6Y6L6, F8VQ29, F8VQM5, J9JI28, PDLI1, SPT5H, TAF4, ARI1A, ABLM1, KMT2D, MYPT1, ZN609, SET1A, SYNEM, PUR4, TNC18, KDM6A, DPOD2, M3K7, TPD54, SYNJ1, ZN207, SRPK2, ACK1, SYUA, MYPT2, KIF1B, HBP1, OGA, VINEX, PLIN3, MAFK, BRD4, PDLI1, KDM6A, SRPK1, N4BP1, ANR17, NCOR1, CREG1, CRTAP, MYO1A, MTR1L, CREG1, TOX4, SUN1, M3K6, PSMG1, SC24B, CNOT4, ABL1, ABL1, EGFR, LAMC1, LMNA, GLCM, GCR, HSPB1, PPBT, RLA2, ITB1, K1C18, K2C8, SAP, CATL1, LAMB1, ENPL, BGLR, NFIC, VIME, SNRPA, ROA1, ATX1L, TGAP1, GLI2, HLAC, CATB, TAU, BIP, FINC, K2C8, TPR, MSH3, ENPL, PO2F1, ATF2, GNS, ZEP1, RS2, MUC1, JUNB, ATF7, CATD, SON, SERPH, NELFE, BIP, ROA2, CBL, IF4B, APC, ARNT, MAP4, TEAD1, RXRA, RXRB, RXRG, CLIP1, AIMP1, HXA11, ELF1, NU214, MP2K2, VATA, CUX1, PBX2, MLH1, STAT3, SSRB, KI67, STT3A, RFX5, LMNA, DPOD2, PAXI, CDK8, YLPM1, NU153, RBP2, TAF6, EMD, PPT1, FXR1, ICAL, HCFC1, AGFG1, NUP98, ATX1, ATN1, PTN5, AF17, DSRAD, AMRP, ACYP2, NU107, ACOT8, S26A1, TB182, YTHD1, ASXL1, PI5PA, RIN3, MRTFB, RL37, KCNA2, RALA, STIM1, PITX1, IF4G2, SRPK2, RENBP, COG7, WNK1, SERF2, RPTN, SPSY, DAB2, RBM10, HNRPU, SPTB2, FOXK2, EWS, MEF2A, SP2, CO7A1, S30BP, NUCB1, ENL, IF4G1, K1C17, TLE3, TLE4, TOP1, SUH, CBG, ACK1, DEMA, AHNK, FOXO1, TROAP, BPTF, NFIA, ROA0, G3BP1, PABP4, ATM, PICAL, MAMD1, RIPK1, STIM1, MTMR1, CUL4B, ASPP2, KLF5, NFYC, CDK13, VEZF1, DSG2, TRI29, UBP2L, SRC8, PUM1, EPN4, RRP1B, NCOA6, DIP2A, MEF2D, NUMA1, R3HD1, KIF14, EBP, RCN1, KS6A1, RBMS2, TAF1C, NCOA2, SF01, JHD2C, MARE1, ELF2, TAB1, ZFHX3, ZYX, ADRM1, CCDC6, TAF9, STX1A, RFX7, QSER1, QRIC1, PRC2C, PBIP1, GSE1, TNR6A, CEAM5, Q3UKP4, COBL1, ARH40, SC31A, PEG3, SRBS2, Q3UU43, Q3UUE0, F91A1, ARBK2, Q497W2, Q4KL65, PHAR4, EPC2, CRTC2, BCORL, K2026, TGO1, PRC2B, TOIP1, SPG17, SHRM1, ZN362, LRIF1, RHG21, UBAP2, RBM26, RPRD2, ZN318, NCOR1, LAMA5, HCFC1, P3C2A, SAP, AP180, MAFK, SPTB2, SH3G1, ZYX, TSH3, INADL, WAPL, KAZRN, SBNO1, ARID2, DYH17, SAM9L, CDK13, LAR4B, BICRL, RHG21, HELZ, TTLL5, PANX2, PKHG2, NIPBL, LIN54, F135A, RPRD2, IF4G1, SPIC, SCYL2, NFRKB, INT1, ZN182, UGGG1, MDEAS, ZC3HE, RICTR, FIP1, CRTC3, SAS6, MCAF1, BCOR, GGYF2, NU188, CO039, UBN2, HAKAI, ASXL2, SPT6H, DDX46, KDM3B, PICAL, PRC2B, OOG2, ZIC5, NRK, POGZ, MAVS, CLAP1, EMSY, I2BP2, SRGP1, SH3R1, HUWE1, YTHD3, NU214, UBP2L, TMC5B, ZN598, TOPRS, SHAN2, Q80ZX0, ZNF18, Q810G1, BCL9L, LUZP1, PRSR1, DDX42, PALB2, P66A, GNS, LPP, TB10B, TGO1, Q8BIB6, ZN771, ZNT6, AAPK2, CNOT4, SP110, IFFO1, YTHD3, NCBP3, DEFI6, RBM14, CNOT2, CABS1, Q8C6L9, TCAL5, TAB1, SCYL2, ASPP2, PHC3, EPN2, PDLI5, I2BP1, RN135, AHNK2, NAV2, MISP, MGAP, ANKH1, PHAR4, XRN1, PELP1, Q8JZK6, Q8K0U8, AGFG1, TXD11, IL23R, ARHG6, SPART, SPICE, NUP93, CLASR, ZN786, SYNPO, FNBP4, ARFG1, ENAH, TNR6A, PHC3, SP20H, NAV1, VP37A, KMT2C, BD1L1, NUP35, STXB6, KNL1, TCAL3, MTSS1, SPART, NUP35, PUM2, STT3B, ALMS1, GEMI5, WIPF2, MAVS, UTP6, PI3R4, AMOT, P66B, STAG1, PCNP, LMO7, ATX2L, CSKI2, P66B, BBX, TITIN, HNMT, UBAP2, DCP1A, NRIF1, SMG7, RTF1, MAML1, ZN592, LAR4B, TAF4B, SHIP1, DDX17, RENT1, GPKOW, FUBP2, LPP, TTC28, PF21A, INT12, RCN3, CERS2, PDLI5, FUBP3, MY15B, ANCHR, CLP1L, Z512B, ZFR, EP400, NOL4L, RBM14, CIC, MED15, PIGS, DCR1C, SIN3A, MINT, EYA3, TEAD3, ATX2, RFC4, DHX58, ANX13, GORS2, TAB2, EPN4, ANR17, DPH2, WAC, DIDO1, YTHD1, AMRA1, TANC1, TXD12, F133B, RBM33, GPI8, Q9D2U0, ZC21B, FUND2, F162A, APMAP, Q9D809, FIP1, CNPY3, Q9DAV5, Q9DB24, ALG2, PLIN3, MYPT1, WWTR1, Q9EQC8, SALL1, RBP2, GILT, MFF, SP130, APC1, I2BPL, RBNS5, EPC1, ADNP, ZN106, TM245, CPVL, PTN23, WNK1, E41L1, ZHX3, ZN335, PKHG2, CCSE2, CQ10B, MLXIP, PKHA5, RC3H2, TAF9B, ZBT20, NCOA5, ZN532, APMAP, HYOU1, ADRM1, GIT2, BAG3, UBN1, PDLI7, DIAP3, RBM12, CARF, ETAA1, HXC10, TAB2, UGGG1, CDK12, ITSN2, CNOT2, TMEM9, DAPLE, NYAP2, KANL3, SON, LIMD1, KI21B, KI21A, PPIE, PCM1, GALK1, MRP5, SE1L1, LIMD1, TCF20, SUN2, AFF4, UBQL2, S30BP, NRBP, SIX4, TASOR, GMEB2, PARP4, NUP50, ZHX1, YETS2, HECD1, SCAF8, SRRM2, SCML2, S22AL, NCOR2, DEMA, POLH, R3HD2, ZN281, FBX7, RPGF2, IRS2, HYOU1, PRC2C, NCOR2, GMEB1, S23IP, SRPK3, Q9Z0I7, VNN1, KLK4, SE1L1, RGS6, E41L1
Download
Huo B, Zhang W, Zhao X, Dong H, Yu Y, Wang J, Qian X, Qin W. A triarylphosphine-trimethylpiperidine reagent for the one-step derivatization and enrichment of protein post-translational modifications and identification by mass spectrometry. Chemical communications (Cambridge, England) 2018 54(98) 30379171
Abstract:
We report a new reagent that is capable of both chemical derivatization and selective enrichment of azide-labeled PTM peptides for sensitive identification by mass spectrometry (MS). Facile sample recovery, enhanced ionization and fragmentation in MS of the enriched PTM peptides are achieved, which leads to the identification of 3293 O-GlcNAc peptides and the location of 1706 sites in HeLa cells and efficiently expands the current mapping scale.
O-GlcNAc proteins:
MEIKN, UH1BL, SHOT1, TTC24, PIPSL, HFM1, ZN320, NBAS, CQ102, VWA8, SBNO1, Z804B, CC14C, SH321, EFCB5, XIRP2, ODAD3, CNOT1, BDP1, ANR62, CC88B, AN33B, NKX26, PGP, F186A, ARRD5, FBP12, ANKUB, CI092, CE052, FA47D, SMHD1, LRIQ4, GLOD5, ZN233, SH2D7, MARHB, TTLL8, BTBDB, A30BL, ZSWM8, P121C, ERI2, PP2D1, CEA18, R212B, YV023, ZN727, VGLL3, YD021, RUXGL, IQAK1, MAGBH, FOXO6, FHAD1, SRRM5, ZN879, S14L6, CJ142, KRBX1, MCRI1, FONG, CE067, F227A, CRCC2, KIF2A, MYO1C, EYA2, AP3B1, SPT5H, TAF4, HIP1, CDC7, ST1C2, WASL, IPO5, EMAL1, P3C2A, EXOC5, PSDE, USP9Y, BCL9, CAC1A, PITM1, MPP10, TRI38, NDKM, ARI1A, NCKP5, FCHO1, SOCS3, TRAD1, RHG33, TYB4Y, UTY, ENC1, ZN197, APAF, TERT, CHK1, GNB5, TCRG1, UN13B, RASM, PPE1, IFIT3, IKKB, TIM23, HGS, AURKA, MYPT1, XPO1, IPP2C, ZN646, PDZD2, SPTN2, SET1A, TRNK1, PER2, SYNJ2, ZN536, IKKA, TBX3, ARPC2, TBXT, VILL, NKRF, ZN185, CASC3, CLIC2, ACOX3, NPHP1, OGT1, PPM1D, RA51B, SHIP2, EIF3D, IPO8, MSH4, MAGB4, ARPC5, PER1, ZSC9, ZZEF1, TET3, SI1L1, PRP4, SERA, IRAK2, PSMD3, TEX33, AP5Z1, MTSS1, PAX4, WDR62, PRPF3, SYNJ1, IF4G3, KCAB3, E41L2, FOXO3, TGM5, SYT7, PPIP1, CHM2A, PLRG1, LDB2, BUB1, HTSF1, STX6, ENSA, CPSF5, CREB3, AK1BA, KALRN, MYPT2, MED14, SOX15, KLK8, PRKN, SMCA5, ZC3H1, TYW4, LZTS3, GANP, KIF1B, PHLP1, ZN861, BRNP1, MPZL2, OGA, VINEX, HNRPQ, RNBP6, GMDS, REV3L, JAK2, MAFK, MUSC, CTND1, HPGDS, Z354A, RT14, PQBP1, BRD4, ABCB7, PLCH2, SRGP2, DEN4B, N4BP1, ROCK2, COBL, CPNE3, ZBED4, LIPA3, OBSL1, BRE1B, PHF2, ZC11A, CLU, DJC13, ANR17, SIN3B, LIPA2, LIPA4, ZN253, ZN217, FLNB, NCOR1, NDUS6, RM33, DPOLQ, CDC45, MPPB, USH2A, SRS10, GEMI, ECI2, TAF5L, ZN821, DAB1, MYCB2, U520, OFD1, UTP20, NU155, CMC1, PALM, ZN189, CCNK, SERF1, PIAS1, DNJC8, RAD17, ANXA9, CLPX, SEGN, CDKL5, NEBL, S14L2, RECQ4, RECQ5, RMP, AL1A2, TOM70, TOX4, MICA2, K0754, FCSD2, SRBS2, SASH1, CSCL1, LRIG2, SUN1, PRP6, PCF11, KDM4B, CE152, SOX30, UBR5, REC8, DUS14, NDUB8, KLHL2, LETM1, MBD4, KAT7, KCNH1, SMC2, IPO7, SLU7, SVIL, NPT2B, LCA5L, FMNL1, PCNT, CNOT4, CPSF4, NFAC1, EYA4, BRD1, HERC2, HS74L, DDX58, ZMYM6, BAG3, DCMC, DDAH2, TGM3L, TBX18, TBX6, BCL10, APBA3, NSD2, GSHR, CRYAB, LMNA, SPTA1, ESR1, ANGI, TDT, CYTB, GCR, SODM, MYCN, G3P, P53, HSPB1, ARGI1, PCCB, RLA2, RLA0, RPC4, K1C18, FYN, NFL, NFM, PERT, CRGC, SYEP, ANXA6, RHOC, GLI1, PFKAM, CATG, INHBA, VIME, ANXA5, SNRPA, VILI, CN37, HMOX1, DLDH, HXB7, DPOLA, IFIT2, WEE2, FBSP1, BNIP5, AN34C, ACSM4, PRR29, F90AO, YT014, R10B1, GRL1A, F200B, DERPC, CTF8, ZN888, RGPD2, GIMD1, ZN728, CH088, AT8OS, MYBA, ARAF, ODP2, TAU, KAP0, HEM4, HSP7C, SPTB1, TOP2A, VDR, DMD, ADHX, NFH, TPR, ANXA3, SKIL, NR2C1, HXD8, ENOB, T2FB, MTDC, 3BHS1, GFAP, KPYM, HXB1, PO2F1, ERF3A, EZRI, PHKG2, DESP, ANK1, NCPR, CBPE, PLCG2, ZFX, ZNF14, ZN708, ZNF17, ZNF19, ZNF20, ZKSC1, ZNF28, ZNF30, ZSC20, ZNF7, KPCA, UBF1, ATF7, DDX5, LOX12, EGR1, ARY1, SON, ATF1, ATF6A, NUCL, HXK1, TNNI3, HME2, SL9A1, RAB3B, LMNB1, GRAH, NEBU, AOFA, ZNF10, TGM2, MUTA, PERL, ROA2, CBL, KAPCB, HEMH, XPA, CRCM, SAHH, IF4B, PAX7, GATA2, CPT2, RIR1, EF1B, CCNC, DNJB2, PSA1, MOES, DDX6, RAE2, PTBP1, SYVC, 1433T, ARNT, RFA1, MAP4, PSB9, TMOD1, ITPI2, HXD9, ERCC5, EPHB2, PTN6, SHC1, KDM5A, LMOD1, TYK2, PRDX6, CDC27, WEE1, MPIP1, MPIP2, NKTR, CLIP1, RPB2, KAP1, CPSM, ZEP2, CASPE, 1433B, STIP1, FOXN2, TF2H1, C2TA, LSP1, DUT, GCYA2, MCM7, HYES, MPI, CTNA1, NOS2, SPB6, MERL, RFC4, RFC1, ADML, RORA, CBS, GDE, ACTN2, ADDB, NU214, DEK, CYLC1, ATP7B, SOX5, SOX11, ZNF93, VATE1, 8ODP, LONM, PGM1, GNL1, PEDF, ODO2, SRP14, IF4A3, SMBP2, CUX1, TYRP2, MLH1, STAT3, UBP8, PEX19, ECHA, ETV6, STAT6, AF9, HELZ, LPPRC, HD, ECE1, MUC18, BTD, MAGB1, KSYK, UBP5, KI67, KPB2, KPB1, RECQ1, IF2M, BRCC3, RL28, MAP1B, NEDD4, UTRN, CAPZB, CDX1, RL29, UCRI, PPCE, RFX5, PI42A, RXRG, NRIP1, PRC2A, CCN3, AL9A1, NASP, RM19, CENPF, MCM2, YLPM1, VPS41, NUMB, CLK1, NU153, RBP2, RGS3, RGS7, TSC2, TAF6, DNLI3, ETV1, DYN2, TUB, TCPD, PAPOA, PLCD1, ZNF80, ZNF81, ZNF84, BRCA2, RENBP, MECP2, HCFC1, SSDH, AFF2, AFF3, MYOM1, HNRPM, NCBP2, MP2K6, GDIR2, AGFG1, ZN135, ZN142, ZN143, RBM5, SPSY, HXK2, DGKQ, THOP1, TXTP, PPP5, LIMK2, SMTN, DPOG1, ICLN, BLM, PDE1A, GALC, KAD2, IF5, NR1H2, AFAD, AF17, ADK, DSRAD, UCP3, DLX1, SYMC, ATP5I, HDAC4, PEX3, PER3, RP1, SIK1, PRD15, UBS3A, NAC3, NU107, SNX16, RGS8, FBXW4, SESN2, TIRAP, H2B1D, CU082, MCCD1, EIF3E, PTEN, IF4A1, SNP25, DEST, ARP2, ISL1, REC21, STXB1, 1433G, UBP46, TIM10, PRS4, PRS10, ERF1, GAK8, RS4X, RBX1, TRA2B, ACTG, F193A, NOP14, RBM6, GTF2I, DLG4, IRX6, GSTO1, RELN, PRKDC, ELF3, MAP1A, SIM1, SSBP2, TMF1, RT05, RT11, RT09, HMGN5, SKOR1, FOXK1, PRR5, DAB2, EFNB1, RBM10, RBM3, VIGLN, BORG5, FANCC, CLH1, HSF1, MYPC1, U2AF1, SPTB2, TIAR, SET, FOXK2, RELB, AMPD2, ANK2, TFAP4, XPC, OCRL, AK17A, MEF2B, SP2, CENPE, KIF23, MMSA, ID2, ZNF45, APBA1, HEN1, FKBP4, RL6, TOP2B, DYST, KMT2A, CENPC, ERCC6, TAP1, ZN117, ARI5A, IF4G1, TLE3, TLE4, UBE3A, DYN1, SRS11, CALD1, RN5A, EMAL5, BTK, EXOS9, MTG8, GABPA, CDK18, ZO1, TRHY, PDE4B, SPAG1, KHDR1, DPOE1, SRSF4, GOGA3, PDE4C, DEMA, PDE4D, RBL2, ZN844, ACSM1, DMWD, EP300, AHNK, ZNFS1, FCHO2, PLCX2, DYH14, K2012, CGNL1, CC173, FP100, MESP2, NEXN, CPSF1, MPPA, SCRN1, TF3C1, HYAL1, BPTF, SFSWA, SF3A3, DPYD, TP53B, IFRD2, ILF3, EPS8, FOXC1, ANK3, GNDS, SEC20, NFX1, TIAM1, AF1Q, AKAP6, PRDM2, CAF1A, TRAF3, AIMP2, CBX3, DDX10, TBX2, ERCC8, GPS2, SBP1, NMI, PABP4, CD5R2, PPIL2, MB211, PM2P3, ORC1, ORC2, SNTB2, PPIG, FKBP5, MYO9B, GAB1, BIRC2, PICAL, SQSTM, BFSP2, PRP4B, ATR, SNW1, IQGA2, MTMR1, CUL4B, ASPP2, DYR1A, PTC1, RAB32, FHL1, FHL3, PM2PB, CAC1S, THOC5, NCOA4, SPTN1, KCNC3, CDK13, CKAP5, CYLC2, DAG1, SRTD2, MORC3, SAFB2, UBP2L, SCRIB, DOC2B, DOCK1, BTG3, ZMYM3, DYHC1, EI2BA, SRC8, FAK2, FLNC, FA50A, GRB14, HES1, NF2L1, FAT1, DHX8, MCM6, ITPR3, ZN266, ZN235, ZN460, PLSI, PUM1, KANK1, MELK, SMC1A, RRP1B, NCOA6, GSE1, PSF1, BMS1, LBR, STAT4, CBX2, KIF22, MEF2D, MTF1, MYPC3, NC2A, NFIX, ZN638, NOLC1, NR1D2, PSME4, CUL7, SLMAP, GAPD1, FRPD4, CND2, MO4L2, SUZ12, R3HD1, SNX17, S39AE, LRC14, DPOD3, IF4H, KIF14, EEA1, CD5R1, NCF4, PLCL1, PDK1, PLCB4, PLEC, PTPRR, PWP2, IRF4, ZMY11, L2GL1, UBE3C, PUM3, DLGP5, RBY1F, KS6A1, SAFB1, SYCP1, PP1R7, SP17, MED22, TAF1C, NCOA2, TRIPB, PCH2, MED1, JHD2C, ZN174, DLG2, CEBPE, TAB1, STXB2, ZFHX3, ZBTB6, ZYX, SEPT7, ADRM1, AINX, PSMD5, PKN2, TAF12, CDC37, B2LA1, TAF9, MAPK3, TBR1, CP1B1, DGKD, THTR, PCKGM, ZN827, LONF1, EX3L4, TPRXL, GEN, HNRL2, LONF2, SAMTR, PDS5A, MOONR, QSER1, WASC4, EX3L2, TECT1, ERC6L, RGPA2, D19L1, ZXDC, CCD57, PWP3A, ATG2A, FHOD3, IF2GL, KLH38, HFE, BTBDG, LRRF1, RFX4, LRRK1, F161A, INAVA, MA7D1, PKHG6, CHD9, TBC25, C144B, OD3L2, ZN718, AL1L2, P12L1, PTHB1, GON4L, GRDN, GVQW3, PAR14, CP100, ZN404, CL036, SPAS1, SV2C, YJ016, ZFP69, CE022, C2CD3, KMT5B, LARP7, HYDIN, KCD21, IQCC, PLCH1, FIL1L, ARI4B, GRAP1, Z658B, PAP1L, TIGD2, FNDC1, VWA3B, PAN2, CN177, Z585B, SBK1, SNUT2, TYW2, FAKD1, C2CD6, SGO2, CC178, ODFP2, CAVN4, FSIP2, UROL1, ZN628, TRI61, ESCO1, ZN789, BCORL, ZMAT1, PP6R3, DCA17, FSCB, K2026, ZC12B, NHSL2, ZN831, AKAP4, MTUS2, FA47A, MEIG1, PRC2B, RRP12, IQEC2, SPIN3, ZN506, DOP1, F209B, GASP1, DGKK, CYTSB, CD158, SPXN4, FBX47, TCHL1, TDIF2, ERIC3, LRRK2, SAPC1, CE170, PR15B, CJ055, SNPC4, CTSRE, NHSL1, F120S, C2D1B, TEX35, FA83B, SYRM, AXDN1, FKB15, AKND1, ZC3HD, MPP7, UBR4, ZN684, SWT1, SKT, CC183, RHG21, BEND3, UBAP2, PHF19, LITD1, F27D1, TSTD2, ER6L2, PPR26, ACBD5, UT14C, TUT4, DEP1A, CE162, FRY, ZBT37, MAGI3, KAD9, DDI2, MEI1, CC181, LIN9, ZN658, CROCC, CBPC2, MCAF2, RIF1, ZN468, SPXN1, OBSCN, NTM2D, CE350, RPRD2, SYDE2, KLD7A, BRE1A, MYOME, P210L, ZN318, A20A3, ZN691, PPRC1, SPO16, MYSM1, NTM1B, TAF3, SNX30, TASO2, KHDR2, ECM29, NAA35, MBNL2, OBI1, USPL1, F219B, RN123, FBX31, FBW10, ZKSC2, RN213, WDR25, CP135, Z385C, AR6P4, ARID2, TENS3, SPT2, FMN1, ANKS6, USF3, MSL1, CB016, CRBG3, FRPD2, RHG17, DUS29, C19L1, VIR, CYTSA, ZN660, REP15, URFB1, SP5, CARL2, K0930, JADE1, SNR48, CAPR2, SPOPL, CCSAP, PKHA7, ADNP2, IF5AL, GRHL2, ZN425, ACD10, IFIX, NIPBL, LIN54, R7BP, TET2, TEN4, Z280D, NAA16, RADX, K1841, ZSC25, SCMC1, ACSM5, JHY, CRCDL, SWAP1, ZN774, ZN544, JMJD6, CAVN1, FXL22, M18BP, CDC73, T2H2L, XRRA1, TTC41, NEK5, NFRKB, LMOD2, RL22L, PKN3, ERIC5, ANR16, FXL19, ZN880, TM10B, KLH35, PSRC1, BORA, IYD1, KCD18, BHLH9, FBX38, FOXR1, ARMD1, BRAT1, ZC3HE, LARP1, ATAD2, SPG17, RICTR, BRWD3, TSSK4, F111B, SAMD1, SARM1, KLH17, PADI6, C1TM, ANR12, ANR11, FIP1, SAS6, UD2A3, CWC27, LRIG3, MIC27, BI2L2, MCAF1, BCOR, MPRIP, ZY11A, NSMF, RBMS3, RPTN, DNMBP, GGYF2, CCNI2, ZN782, EMAL6, SYNE3, MASTR, CU136, MEX3B, ZNF66, ZN793, LN28B, CCD81, RN111, ZN704, BICL1, CC141, WDR87, ZN493, CO039, CCD73, SRCAP, ZN662, NBEL1, YD022, SHSA6, YO027, YJ005, TSH1, CBAR2, CG065, MSD1, K0408, CFA65, UBN2, BEND4, F205A, RHG27, FRMD7, FOXNB, RFX8, FGD6, MICLK, ANKS3, YS043, VP13C, UBP34, UBP31, UBP53, UBP43, ZN365, CEFIP, CENPU, SSH2, CEP68, SPT6H, RUFY3, ERIP6, DHX30, ZN765, MCM10, DOK3, GDPD3, RFIP2, FAKD5, OTU6A, ZN627, KDM3B, STRAA, MICA3, OTOP3, SSX7, U17L1, H2BWT, ZCCHV, GVIN1, TICRR, EFL1, PBIR2, SETX, KANL1, NUP54, PRIC2, ZN572, RGPD4, POGZ, ZFY16, MYCPP, TMC6, NUFP2, MAVS, CLAP1, DHX29, LIMS2, TT21B, HEAT3, CFA91, ZN438, HDGR2, EMSY, AKNA, RAI1, ANKAR, I2BP2, AB12B, SNX20, SPRE1, RBBP6, ANS1B, UBE3D, PTAR1, TCPR1, RABEK, HUWE1, YTHD3, FLIP1, TAF8, KHDC4, VP13B, S1A7A, PHLB2, CROL1, KAISO, ZN605, UBP37, K1328, RN180, PATL1, MYPN, PEG10, ATG4D, TTC7B, ISCA2, PABP2, LDB1, PB1, RIP, MARH3, NFE4, RIMS1, CATAC, NT5D3, CASZ1, VASH2, LUZP1, MORC1, MYPOP, NRAP, IQGA3, ZCH18, PACS2, MON1A, TSYL5, ZSC30, PARG, LIPB1, LONP2, RASF3, NLRC5, CHD1L, SKAP1, AROS, CDR2L, DAA11, EZHIP, CQ082, CIR1, HTR5A, ZFAN4, SNX32, HOGA1, DRC11, ZN761, GOLI, TRI50, Z354C, CD20B, KMT5C, ZN573, PRGC2, P66A, RASL3, MD12L, I2BP1, RB6I2, RIOX2, MY18B, RBM45, SIAH1, RELL1, LACC1, HID1, ANKY2, PSTK, VRK3, CROL2, PKHH2, AHNK2, TIAM2, AN18A, FMNL3, SAM9L, NAV3, NAV2, CCD50, FABD, MISP, HERC6, WDR75, MFN1, CCD60, TEX14, MA7D3, NXP20, CCD83, DNAI3, MGAP, GCC2, RP1L1, BRSK2, Z3H7A, TPH2, UBR2, ANKH1, SUGP1, SUGP2, KIBRA, GOR, CCAR1, SLF2, RM41, GPAM1, KLHL7, ETKMT, DDIAS, RB12B, ZC3H3, SMC5, DHX37, KBTB2, SPB1, NIM1, C144C, CKP2L, IHO1, SUV3, ERF3B, FANCM, ZZZ3, EXOC8, CF206, P20D2, DAAF8, CFA46, SAXO1, CG061, RTKN2, SAM14, KMT2E, DOCK3, ABI1, ASPM, F185A, CA087, IQCK, SPG16, SPART, SPICE, TTC5, TAGAP, RPTOR, EID3, AHI1, ZN567, ZN687, REXO1, S6OS1, CRPAK, CRBG2, THEM5, ANR35, CLASR, AN36B, RUSC2, CF223, RHG18, PARP8, EH1L1, METL4, CMYA5, VPS8, PALS1, SYNPO, FNBP4, RDHE2, PRS35, PGBD5, NIN, SPA6L, SPEM1, TT30B, LRC71, AF1L2, CERS5, SRBD1, TAB3, MACOI, MINY1, CCD33, TM148, ESX1, PACRL, TRIMM, TM217, ZN676, NANG2, ANR31, CNTD1, TEANC, ZN615, K1958, ENAH, CDYL2, CO056, ZN709, JMY, ZN454, ZN565, YV006, SR1IP, CDRT4, TAC2N, FA71D, FSIP1, ZN383, PNDC1, FA47B, MARHA, KBTB3, CI106, CAST3, ZBT38, CH058, SMYD1, UN13C, KY, CK072, ZN114, PAIRB, HJURP, SEN2, GLBL3, K0895, SMG8, RN214, Z280C, MROH1, PAPD5, CC168, ICA1L, EHBP1, CBPC5, RB15B, SMC1B, PHC3, BEND2, SIMC1, NSUN7, SRFB1, DDHD1, SP20H, CBPC3, ARMC2, PDZD8, ZN555, RTL9, DP13B, NAV1, WDR19, KMT2C, FBX22, SYNE1, BD1L1, FAD1, FLCN, PXT1, DBF4B, IPMK, ABHDB, DMBX1, FBH1, PJA1, KNL1, NEK11, KDM2B, ARK74, CLHC1, CFA61, NEDD1, RLA0L, ZFP28, THOC2, INADL, KI18A, ZNT5, SNIP1, WDR48, UHMK1, NEIL3, FA76A, ZN671, PRR7, PUM2, KLDC4, NANP, AT2L1, RBM46, PMFBP, CC110, ZN502, TBC15, ZN596, FA71B, FANK1, ZN507, PHOP1, ALMS1, DC2L1, CHD6, HUMMR, SP7, ACTT1, HELQ, DMXL2, DLG5, MIPT3, OTU7A, S26A7, ATS17, S3TC1, TBCK, PO210, CE192, GEMI5, FBF1, RPGF6, SMCR8, PARD3, PNISR, ZN483, DI3L1, ZN526, GIPC2, CP078, DUS19, THAP3, ZDHC1, TB22A, PDC6I, CO040, DCAF4, MITD1, TFB1M, TPC14, DC2I1, UBCP1, TRUB1, LMO7, CKAP2, CCNB3, ATX2L, PHIP, RT4I1, PALLD, CRGN, SYNE2, CNKR2, ASB10, ACO11, P66B, ASB17, BBX, CTBL1, ELYS, TITIN, TRIB2, SMG7, RTF1, IP6K1, PHYIP, DCNL4, P55G, NR4A3, PHF3, NDRG1, HS105, ZN592, PRP16, ANS1A, FAN, AKAP1, ZN75C, CENPI, PRCC, RREB1, HDAC2, DPF1, DPF3, REQU, CBP, SYMPK, HYAS2, KAT2A, RPGR, DDX17, KIFA3, NEO1, RAD50, RAB8B, ARHG2, IRF7, TF3B, DVL3, USP9X, CUL5, LPP, TP4A1, HGD, SMCE1, FBXW7, FBX32, TOP1M, TRI63, LMBL2, ZN622, 5NT3B, FBXW5, PSMG2, TEKT1, FAKD4, TET5B, C102A, RM24, SPSB4, ZUP1, CC74A, TTC28, R51A1, DACT3, SH3K1, PF21A, ELMO3, PINX1, CC049, S1PBP, ZN775, DOC10, ATG2B, ZBTB9, ROP1L, COAC, CHM4C, CC124, OPTN, S7A6O, GASP2, RMD1, OTUB2, ATG4C, DRC10, MTBP, RRFM, MTEF3, ELP4, HOOK2, MTMR8, ZN837, RL39L, MITOK, SGF29, RBM33, DTBP1, ZN503, ELMD3, THOC1, HMCES, IMP4, KLD7B, SCMH1, TOE1, MSD3, ZCCHL, TONSL, NTAQ1, PDLI5, PRR11, FMC1, C2AIL, INT4, SYNM, REXO5, GMPPA, GMCL1, ZN496, NGLY1, RBM41, TPD55, ESIP1, MAP6, ZN594, ZN469, ZN462, FEM1C, PGBD1, ZN521, TOPK, PRAC1, COX42, KCNS1, Z512B, ZFR, F167A, P12L2, CD036, NSD1, EP400, IFT74, SGCZ, CX058, CEP19, CH048, CL037, MRFL, Z354B, PRIPO, RMD2, CJ090, IFAS1, TEKT5, TEX55, FEAS2, CCDC7, CFA53, ZN512, CQ10A, NSE2, CE034, RIPR3, TEAN2, ZSWM3, YTDC1, ZNF48, F161B, F218A, TTC14, CK037, ZN578, PWP2A, DOCK7, ZN641, ZN582, ZFP3, LRRC7, BIRC8, INP4A, TSSK2, RBM14, ADCYA, IPP2L, ZN317, PNMA5, K1908, FMNL2, PUS7, F111A, PLIN4, SMG1, ALKB3, KI20B, RHG07, ATAD5, TEFM, RAB3I, ACRC, PRAM, MAGI1, RET7, PANX2, MED15, ERBIN, TRIB1, HMCN1, CRML, PRR25, LYSM1, CCNL2, SMC6, ZN607, ZN587, IWS1, SEBP2, RSF1, RUFY1, IMP2L, MINT, SETB2, ACOX2, AGAP2, EYA3, DNJC2, MPP9, M3K14, S10AD, SCAFB, ELF4, KLF6, PHB2, CHP1, KIF2C, LYST, ATX2, SMAD5, BARD1, NPAS1, EPAS1, TS101, CPNE1, SMO, EBP2, PKP2, AKAP9, ARP5L, SIN1, RNZ2, CMS1, SENP7, SLF1, COE4, ST4A1, ZSWM1, COR1B, LSMD1, SRSF8, PYGO2, FSP1, GPTC1, LLPH, SIKE1, TRI56, ZPBP1, BTBDA, TACO1, PIMRE, S2533, EFC4B, HAUS8, ALKB7, DIDO1, MTA3, DCNL5, RAMAC, FAP24, LRRC1, MED18, RCAF1, SCMC3, THUM3, CP250, KTNB1, PHF20, RUSC1, RIOK2, TIM21, KIFC1, HIRP3, TRAIP, FUND2, CYREN, CDCA7, MND1, CAR10, NADAP, GATA5, SYCP2, FANCJ, SRBS1, CARD6, ZN471, OSB10, RFIP5, SPZ1, CAR14, CAR11, T121B, TGT, TDRD1, TEX15, RNF17, STK31, UBP26, OSBL1, FACD2, AN30A, MAK16, SCAPE, DGC6L, RTF2, PECR, LRRC3, RNF26, SCOT2, RM01, ACE2, MSTRO, HYCCI, YTHD1, LRRC2, NEUL, PBX4, BCDO2, CEP41, SETD2, TBD2A, LDH6B, PANK2, NSD3, NUF2, PUS3, BARH1, OSBL7, UACA, REN3B, NIBA1, UBXN6, TRI15, TRIM4, F117A, SPEF2, LRCC1, ZFHX2, CFA74, AMRA1, CE295, ZY11B, TANC1, XPO4, GRIP2, ASXL3, CEP44, ZN407, SRCN1, CCSE1, WDR33, TGIF2, ROGDI, REXO4, NXF2, MFF, DRC3, CLPB, LSG1, NUAK2, NAT10, IQCN, ILKAP, SP130, UBP44, BRD8, RGAP1, PUS7L, ZCPW1, GZF1, BC11A, I2BPL, ISCU, RSPH9, VPS11, AL8A1, TARA, EPC1, CI037, PDCL3, ADNP, TNMD, RBP17, IPYR2, MIXL1, HIPK2, ZN106, E41LB, UBQL3, YI012, MOD5, GHITM, BOLA2, BORG4, UN45A, DSN1, CA198, RBSK, FN3K, WNK1, PLK3, E41L1, EMRE, PRD12, ZN644, VIAAT, THAP9, BICC1, CCD86, MYH16, CIAO3, ACSS3, BCAS3, ZN552, ASB8, SH24A, SMYD3, MB12B, ZN665, CCSE2, ZN430, NOL11, PAAT, MINY3, ECT2, F204A, CF208, ANKZ1, GHC1, PPIP2, MARH7, CNO10, SPE39, ANRA2, UNKL, RPF1, RPA2, SYCM, NMNA1, MLXIP, RENT2, BRF2, CLSPN, BCDO1, PRD16, PKHA1, AS3MT, TENS1, NMRL1, SPC25, TAF9B, Z286A, TPC, MRM3, GPBL1, CENPJ, ZBT20, HES4, NCOA5, TANC2, ZN532, SYTL2, MAGE1, K1586, ZSWM6, ZDBF2, CHD8, GPAT1, FBSL, ZN304, NDF4, HMX1, S40A1, GCM1, VTA1, EXOS4, UBN1, MKKS, MED4, SCRT2, CK016, PLCB1, A1CF, DDX4, DMRT3, INCE, PRDM9, BIN3, ENTP7, BIRC6, PDLI7, ACSA, DYRK4, ANM8, ASH1L, KLHL1, TSH2, SMYD2, SNRK, TBG2, STRN4, ZN277, LATS2, C42S1, PNO1, TOPRS, MBIP1, RAD18, HOME2, SALL1, ZN275, BRWD1, KLC4, AT8A2, DEPP1, CTSRZ, ZF64B, ECHD1, RBM12, ANKE1, MDN1, UFSP2, MITOS, OTULL, TYDP1, POTE1, DCA13, NUD15, RN19A, TYW1, EXOC1, UQCC1, MED17, TBC13, DJC11, INT7, FANCI, INT13, DZAN1, FAIM1, INT10, KTU, TBCC1, RPC2, RBM28, RBM22, BSDC1, WDR70, SLTM, SMOX, PIHD1, PARI, RMND1, BABA1, THG1, HPF1, IRAK4, TXN4B, NDUBB, MARH5, SYBU, MTMRA, TEX10, CNTLN, TRM1, CARF, NSE4A, DDX43, DPP3, ETAA1, ABI2, DYH9, HXC10, DACT1, FA53C, BCLF1, TAB2, CDK12, SMAL1, SACS, MAT2B, MYOF, ITSN2, ARHGC, CNOT2, VSX1, CWC15, RAI14, H2AW, RM27, VPS54, CAMP3, PHRF1, DAPLE, ZFAT, RELCH, DIP2B, JCAD, SLAI2, BAHC1, PAK5, CHD7, F135A, RRBP1, MAP10, CE126, CPSF2, KLHL9, SYLC, C2D2A, DISP3, TBC14, RBM27, KANL3, HECW2, STAR9, RERE, ANKY1, IMPCT, HNF6, HSFX1, RBX2, MYOTI, PRGC1, ARP21, GULP1, SAE2, POLK, DBF4A, NXF1, ZMYM2, REV1, ZNF70, S14L4, DAXX, ADDG, HYPDH, FXL17, CCD39, ABCF2, S23A2, AAKG2, KDM5B, SYWM, TCF20, SUN2, NDOR1, AFF4, SEPT9, UBQL2, IP6K2, NUFP1, SMPX, S30BP, MED13, PFD2, NRBP, FEZ2, EVL, CTNA3, XPO7, BAZ2B, BAZ2A, BAZ1B, HERC5, SIX4, ZMYM5, HACL1, STAG3, HOOK1, NGAP, ZN391, SALL4, CMC2, FBXL7, ZN112, DBNL, ZN229, ZN180, HSPB8, KS6A6, DBR1, FBXL4, FBXL2, GMEB2, PO2F3, GPTC8, C8AP2, FBX4, FBXW2, IKZF3, TRHDE, HDAC9, ACINU, AGO2, NUP50, ZHX1, DSE, SARDH, CFA45, AGO1, ZN236, ZN214, MKLN1, NRX1A,