REFERENCESChoose an author or browse all
Choose the species or browse all
Choose a criteria for sorting
 Reverse sorting
Search for a protein
Search for a single PMID
Select O-GlcNAc references filter

Click to expand (1 result)


Paramonov AA, Lukanov AD. [Chronic disorders of duodenal patency in children]. Klinicheskaia khirurgiia 1987 (6) 3626323
None
O-GlcNAc proteins:
ESYT2, P121C, C9J1V9, AK1BF, E9PSI1, H0YAE9, H3BN98, ADAS, DX39A, PDLI1, SNP23, AP3B1, PSD11, PSMD9, PGRC1, TAF4, DFFA, CLIC1, QSOX1, IF2B3, NDUA4, PSDE, IMA4, IMA3, ARI1A, COPE, PTGES, IMPA2, ANM5, TNPO2, XPO1, PUR4, SCAM1, SCAM2, ARPC2, ARPC3, TIF1A, SURF4, SPTC2, OGT1, PPM1G, EIF3H, NUP42, ARPC5, TPSN, MCES, CYB5B, SERA, DC1L2, PSMD3, PAPS1, SPIT1, MCA3, TPD54, PPIH, ARK72, E41L2, FOXO3, DENR, XPOT, TIM44, PLRG1, GET3, BUB3, SGTA, SYNC, CPSF5, STRN, NRDC, AK1BA, GANP, KDM1A, SNX3, OGA, SEP15, IMA7, UGDH, USO1, TOM1, PQBP1, DKC1, DNJA2, CATL2, WDR1, CLAP2, CPNE3, CLU, T22D2, CREST, GGCT, PDCD6, TBCA, VPS4B, H2AY, VP26A, MPPB, PSIP1, ERLN1, SF3B1, U520, NU155, XRP2, EIF3G, FACE1, SCO1, STAM2, PAK3, SPF30, ATP5H, GLRX3, RL1D1, CLPX, PRP6, NFAT5, GLSK, AP2A2, SCAF4, NDUB4, VAPB, LYPA2, IPO7, AGM1, ACSL3, CNOT4, STAU1, BAG3, M4K4, AIFM1, EMAL2, NDUBA, CLPT1, LDHA, DYR, COX2, HPRT, EGFR, RASK, HBD, FETUA, ALBU, OAT, CPNS1, RPN1, ALDH2, GELS, NPM, HEXA, HYEP, PGK2, CATD, CAN1, SAP, HEXB, CATB, HS90A, HNRPC, TPM2, DAF, PFKAM, HS90B, ASNS, HEM3, ODPA, CY1, RU2B, RU17, ITA5, GNAI3, CD63, SNRPA, GSTP1, LEG1, TPM1, CLCA, HMOX1, DLDH, ROA1, ALDOC, ATX1L, POTEI, RGPD2, RO60, LYAG, ODP2, THIO, GTR1, ODPB, ODB2, ACADM, PYC, C1TC, ADHX, HARS1, FA5, TPR, KCRU, PEPD, XRCC6, XRCC5, COX41, HEM1, RINI, EF2, PDIA4, HEM2, DHB1, FPPS, CX7A2, NID1, KPYM, ENPL, RSMB, PLAK, VATB1, UCHL3, NQO1, RS2, NQO2, ITB4, CREB1, H15, EPCAM, NCPR, MGMT, AT2A2, YBOX3, NAGAB, CAN2, DDX5, LEG3, RL35A, RL7, RL17, RCC1, E2AK2, IF2B, RAB5A, IMDH1, VATB2, CSRP1, VDAC1, MUTA, OSBP1, PIMT, ADRO, ROA2, CBL, FBLN1, TCEA1, ITA6, TBG1, MAOM, RS3, NFYA, GATA3, CPT2, KTHY, RIR1, EF1B, AT5F1, MYL9, MCM3, NFYB, THTM, DNJB1, PSA1, PSA2, PSA4, DNMT1, PAX6, U2AF2, PTBP1, APEX1, MAP4, PSB4, SMCA1, TPP2, EF1D, PRDX3, CDC27, PPIF, AMRP, SORCN, SDHA, TIA1, DNJA1, QCR1, 3HIDH, HNRH3, HNRH1, 1433B, PRDX2, GBP1, CGL, DUT, ABCD1, MCM7, GLYC, CTNB1, PHB, RFC2, RL22, CBS, FUS, NU214, VATE1, HEM6, RL4, LONM, PP1G, FDFT, TAGL2, VATA, GRP75, OST48, AN32A, CAPG, TXLNA, RL13A, ARL1, STAT3, MDHM, RFC3, ECHA, GARS, ACTY, ECI1, LAP2A, LAP2B, EPS15, CASP3, RS27, THIM, LIS1, RANG, NAMPT, PRS6B, GATA4, KI67, RECQ1, NOP2, NSF, RS5, RS10, GNPI1, YAP1, STT3A, CAPZB, RL29, LIMS1, RFX2, RFX3, CD151, TCPE, PAXI, RL34, ARRB1, EFTU, MCM2, TMEDA, GUAA, DNLI3, GNAQ, MMP14, EMD, DYN2, CDK7, CDK9, BCAM, ANX11, PAPOA, RAB7A, RT29, AL3A2, DHB4, HDGF, ROA3, 6PGD, GDIR1, MSH6, HXK2, CAZA1, ARFP1, SUCA, IST1, ATX3, SYYC, UBP14, AAKG1, RD23A, KAD2, IF5, PLTP, XPO2, MANF, ADK, SEC13, DLX5, IF6, CTBP2, CLD6, PCBP3, ARPC4, EIF3E, SC61B, MYL6, PSA6, S10AA, CDC42, RAB8A, RAB5B, UBC12, RAB14, ARP3, ACTZ, ABCE1, RL26, RL27, RL37A, RHOA, CH10, DAD1, NPC2, AP1S1, PP1B, PRS4, PRS8, RS15A, RS16, RS14, RS23, RS13, RS11, SMD2, SMD3, CNBP, PP2AB, RHOB, RS6, H4, RL23, RS25, RS28, RL30, RL31, RL10A, RL11, RL8, PPIA, FKB1A, RS27A, GNAI1, RSMN, DYL1, DYLT1, RL38, SKP1, RS21, RACK1, PP2AA, YBOX1, CSK2B, TBA4A, CSK21, HBB, HBA, GTF2I, RAE1L, RT15, RL19, SRSF3, DAB2, RBM10, CYC, FKBP3, REEP5, TIAR, SET, FOXK2, RUNX1, HMCS1, OTUD4, PFKAP, TAGL, SP3, FKBP4, RL6, ACY1, TAP1, TAP2, GLGB, NOTC2, TLE1, TLE2, TLE3, TLE4, LGUL, CALD1, PUR1, C1QBP, CKAP4, KHDR1, SRSF1, RHG01, PP2BA, QOR, GOGA2, NSUN2, EP300, GALT2, MPPA, TWF1, TROAP, BPTF, SFSWA, SF3A3, AIMP1, ILF2, TRAP1, MYO1E, SEC20, ACACA, CSN1, MTAP, TADBP, ROA0, PAK1, AIMP2, CBX3, PSMD2, SRSF9, SRSF6, G3BP1, EIF3I, UB2V1, DC1I2, TCOF, SQSTM, HDAC1, DCTN2, SNW1, CUL1, CUL2, CUL3, FCL, AAMP, MOGS, NACA, DX39B, SCRB2, MLEC, TTL12, FHL2, EI2BA, RCN2, FLNC, CAPR1, RBM39, MCM6, SMC1A, NCOA6, UBP10, MESD, GANAB, 2A5D, LBR, CHD4, PTGR1, NUMA1, EMC2, MO4L2, SART3, EXOS7, U5S1, OXA1L, EEA1, PDIA6, PMVK, 2A5A, IPYR, TEBP, PWP2, NADC, RAB35, RBBP5, TMED2, PCBP2, ELOC, ELOB, SF3B3, CNN3, RBMS2, SSXT, SF01, CIP4, TRIP6, T22D1, ELF2, AAAT, UB2V2, VAS1, ZYX, CCDC6, PSMD5, DDB1, 2A5E, MK14, CDC37, DPYL2, SRSF7, PRSS8, NDUA5, CLPP, UBE2S, HCDH, UGPA, TRXR1, MIC60, INF2, QSER1, QRIC1, SMU1, P3H1, TIM50, FA98B, SNUT2, EIPR1, TM41B, SGMR2, FIGN, P4R3B, EXOS6, Q5SRQ3, FBP1L, FKB15, QSPP, DDI2, BROX, ECM29, MBNL2, MAP1S, CPIN1, ISM2, ELP2, LIN54, SCMC1, HIBCH, CDC73, EDC4, NCEH1, ZC3HE, C1TM, FIP1, ARAID, TM205, WDR82, KAT3, SRCAP, TMTC3, LARP4, TBA1A, RS27L, SND1, DDX46, CYFP1, CSN6, PHF5A, ERMP1, ZCCHV, MAVS, DCXR, SYVN1, PABP2, DYR2, PRSR1, DDX42, P66A, HORN, RB6I2, TPPC5, PLD3, CTL2, WDFY1, MGAP, CHERP, ANKH1, SUGP1, SMAP1, A16A1, ABI1, SPART, CCAR2, LRC47, H2B3B, FNBP4, CISD2, ARFG1, SUMF2, PGLT1, PCYXL, TNR6A, PHC3, ABCF1, PCAT1, ABHDB, NEUA, PLBL2, SMRC2, S35B2, STT3B, PNPT1, HM13, ALMS1, GEMI5, IPO4, ZN384, ZC3HF, RAB2B, NU133, FACR1, PCNP, MAIP1, PRP31, PALLD, P66B, DNJC9, DDX1, S39A7, TM9S4, RT27, NR4A3, SEPT8, CNOT9, PGTA, ARC1A, HDAC2, CBP, RBP56, GSLG1, RENT1, RL3L, GATA6, TNPO1, UBP7, PSMG2, UTP4, FAKD4, FERM2, LRC59, EXOS8, PPWD1, ACSF2, FAF2, AP2M1, RCN3, REPS1, MSI2H, DAZP1, SAAL1, EDC3, DYL2, CPNE2, OTUB1, PGM2, CERS2, DCNL1, P121A, ERO1A, REEP6, HPDL, CK5P3, TMX3, ZC3HA, MBOA7, RBM14, VPS35, CIC, MCCA, PIGS, STRBP, NIBA2, YMEL1, PSB7, SEC62, PSMD1, PARK7, DNJC2, NUP88, ELF4, TTC1, DNJC7, KIF2C, ROAA, TM9S2, CPNE1, EBP2, CND3, RBM4B, MEP50, MBB1A, VPS25, ADPGK, ESYT1, CSN4, DIDO1, MCMBP, EFHD1, WDR18, VAMP8, RBM4, CHID1, SSBP3, AP1M1, EIF2A, YTHD1, TBL1R, API5, WDR12, NAA50, UBA5, MAGT1, RAB1B, LMA2L, I2BPL, VP33B, RBGPR, IPYR2, TM245, NELFA, PTN23, CHM4B, GOLP3, DEFI6, EHD1, SG196, ES8L2, RPAP3, MET7A, MOB1A, RRAGC, RC3H2, EMAL4, MCCB, PREB, RAB18, SYSM, INO1, TIGAR, RPR1B, ANLN, XPP1, PDLI7, DDX21, SAR1A, MBNL1, ABCBA, ADPPT, UBQL4, SYFB, SAC1, DDX18, RBM22, RFOX1, CZIB, BABA1, OCAD1, GAR1, PP4R2, DPP3, ABI2, FAT2, CDK12, F120A, IF2B1, HPBP1, HACD3, RCC2, RBM27, KANL3, ATX10, DNM3B, GBG12, VPS29, GRHPR, MO4L1, ZO2, VTI1B, TES, CHRD1, UBQL2, CEIP2, NB5R1, ENOPH, GGT7, NAGK, SALL4, CDC23, RCOR1, RALY, PACN3, DNPEP, HECD1, PKCB1, TMCO1, SNX6, STX8, PSD13, FAF1, ABCG2, SCAF8, SRRM2, SMC3, RTRAF, EIF3L, DRG1, OFUT2, E41L3, RRP44, GSTK1, AP3M1, DEOC, SHLB1, PHOCN, SBDS, TMED7, SF3B6, PPIL1, UFC1, KAD6, STRAP, TMED3, RL36, PKP3, ARIP4, UBP15, PPME1, YTHD2, UCHL5, CD2AP, SRPRB, CERT, GMPPB, SNX5, TRUA, FHOD1, SERC, RT18B, AUP1, CLIC4, TACC3, SAR1B, STK24, AP1M2, NCOA3
Species: Homo sapiens
Download
Page 1 of 1