RESULT FOR QUERY "O75177,Q8BW22" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (2 results)


Q8BW22: CREST_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Calcium-responsive transactivator
O-GlcNAc Score:
3 References
1 O-GlcNAc sites
3 Principal Investigators
3 First authors
584 Citations
2012 Year of first report
Other species: CREST_HUMAN, CREST_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
T48
Canonical sequence information:
        10  
MSVAFASARP  
        20  
RGKGEVTQQT  
        30  
IQKMLDENHH  
        40  
LIQCILDYQS  
        50  
KGKTAECTQY  
        60  
QQILHRNLVY  
        70  
LATIADSNQN  
        80  
MQSLLPAPPT  
        90  
QNMNLGPGAL  
       100  
SQSGSSQGLH  
       110  
PQGSLSDTVS  
       120  
TGLPPASLMQ  
       130  
GQIGNGPNHV  
       140  
SMQQTAQSTL  
       150  
PTTSMSLSGS  
       160  
GHGTGPGYSH  
       170  
SGPTSQSVPM  
       180  
QGQGAISNYV  
       190  
SRTNINMQSN  
       200  
PVSMMHQQAA  
       210  
TSHYNSAQGG  
       220  
SQHYQGQAPI  
       230  
AMMGQGGQGG  
       240  
SMMGQRPMAP  
       250  
YRPSQQGSSQ  
       260  
QYLGQEEYYS  
       270  
EQYSHSQGSA  
       280  
EPMSQQYYPD  
       290  
GHGDYAYQQS  
       300  
SYTEQSYDRS  
       310  
FEDPTQHYYE  
       320  
GGNSQYSQQQ  
       330  
AGYQQGTAQQ  
       340  
QTYSQQQYPN  
       350  
QQSYPGQQQG  
       360  
YGPAQGAPSQ  
       370  
YSSYQQGQGQ  
       380  
QYGSYRTSQT  
       390  
GPSAQQQRPY  
       400  
GYEQGQYGNY  
    
QQ  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
34678516, 22645316, 22517741 (All references)
LinkOut: UniProtKB GlyGen
Download
Comment
O75177: CREST_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Calcium-responsive transactivator
O-GlcNAc Score:
3 References
0 O-GlcNAc sites
3 Principal Investigators
3 First authors
22 Citations
2020 Year of first report
Other species: CREST_HUMAN, CREST_MOUSE (See all)
Canonical sequence information:
        10  
MSVAFASARP  
        20  
RGKGEVTQQT  
        30  
IQKMLDENHH  
        40  
LIQCILEYQS  
        50  
KGKTAECTQY  
        60  
QQILHRNLVY  
        70  
LATIADSNQN  
        80  
MQSLLPAPPT  
        90  
QNMNLGPGAL  
       100  
TQSGSSQGLH  
       110  
SQGSLSDAIS  
       120  
TGLPPSSLLQ  
       130  
GQIGNGPSHV  
       140  
SMQQTAPNTL  
       150  
PTTSMSISGP  
       160  
GYSHAGPASQ  
       170  
GVPMQGQGTI  
       180  
GNYVSRTNIN  
       190  
MQSNPVSMMQ  
       200  
QQAATSHYSS  
       210  
AQGGSQHYQG  
       220  
QSSIAMMGQG  
       230  
SQGSSMMGQR  
       240  
PMAPYRPSQQ  
       250  
GSSQQYLGQE  
       260  
EYYGEQYSHS  
       270  
QGAAEPMGQQ  
       280  
YYPDGHGDYA  
       290  
YQQSSYTEQS  
       300  
YDRSFEESTQ  
       310  
HYYEGGNSQY  
       320  
SQQQAGYQQG  
       330  
AAQQQTYSQQ  
       340  
QYPSQQSYPG  
       350  
QQQGYGSAQG  
       360  
APSQYPGYQQ  
       370  
GQGQQYGSYR  
       380  
APQTAPSAQQ  
       390  
QRPYGYEQGQ  
        
YGNYQQ  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
33214551, 35138101, 34019948 (All references)
LinkOut: UniProtKB GlyGen
Download
Comment
Page 1 of 1