RESULT FOR QUERY "P35637,P56959" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (2 results)


P56959: FUS_MOUSE
Mus musculus
Full Name: RNA-binding protein FUS
O-GlcNAc Score:
3 References
0 O-GlcNAc sites
3 Principal Investigators
3 First authors
28 Citations
2017 Year of first report
Other species: FUS_HUMAN, FUS_MOUSE (See all)
Canonical sequence information:
        10  
MASNDYTQQA  
        20  
TQSYGAYPTQ  
        30  
PGQGYSQQSS  
        40  
QPYGQQSYSG  
        50  
YGQSADTSGY  
        60  
GQSSYGSSYG  
        70  
QTQNTGYGTQ  
        80  
SAPQGYGSTG  
        90  
GYGSSQSSQS  
       100  
SYGQQSSYPG  
       110  
YGQQPAPSST  
       120  
SGSYGGSSQS  
       130  
SSYGQPQSGG  
       140  
YGQQSGYGGQ  
       150  
QQSYGQQQSS  
       160  
YNPPQGYGQQ  
       170  
NQYNSSSGGG  
       180  
GGGGGGNYGQ  
       190  
DQSSMSGGGG  
       200  
GGGYGNQDQS  
       210  
GGGGGGYGGG  
       220  
QQDRGGRGRG  
       230  
GGGGYNRSSG  
       240  
GYEPRGRGGG  
       250  
RGGRGGMGGS  
       260  
DRGGFNKFGG  
       270  
PRDQGSRHDS  
       280  
EQDNSDNNTI  
       290  
FVQGLGENVT  
       300  
IESVADYFKQ  
       310  
IGIIKTNKKT  
       320  
GQPMINLYTD  
       330  
RETGKLKGEA  
       340  
TVSFDDPPSA  
       350  
KAAIDWFDGK  
       360  
EFSGNPIKVS  
       370  
FATRRADFNR  
       380  
GGGNGRGGRG  
       390  
RGGPMGRGGY  
       400  
GGGGSGGGGR  
       410  
GGFPSGGGGG  
       420  
GGQQRAGDWK  
       430  
CPNPTCENMN  
       440  
FSWRNECNQC  
       450  
KAPKPDGPGG  
       460  
GPGGSHMGGN  
       470  
YGDDRRGRGG  
       480  
YDRGGYRGRG  
       490  
GDRGGFRGGR  
       500  
GGGDRGGFGP  
       510  
GKMDSRGEHR  
          
QDRRERPY  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
29187734, 37453647, 33300544 (All references)
Download
Comment
P35637: FUS_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: RNA-binding protein FUS
O-GlcNAc Score:
13 References
10 O-GlcNAc sites
12 Principal Investigators
12 First authors
346 Citations
2011 Year of first report
Other species: FUS_HUMAN, FUS_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S39, S42, T45, T47, S107, S108, T109, S110, S112, S412
Canonical sequence information:
        10  
MASNDYTQQA  
        20  
TQSYGAYPTQ  
        30  
PGQGYSQQSS  
        40  
QPYGQQSYSG  
        50  
YSQSTDTSGY  
        60  
GQSSYSSYGQ  
        70  
SQNTGYGTQS  
        80  
TPQGYGSTGG  
        90  
YGSSQSSQSS  
       100  
YGQQSSYPGY  
       110  
GQQPAPSSTS  
       120  
GSYGSSSQSS  
       130  
SYGQPQSGSY  
       140  
SQQPSYGGQQ  
       150  
QSYGQQQSYN  
       160  
PPQGYGQQNQ  
       170  
YNSSSGGGGG  
       180  
GGGGGNYGQD  
       190  
QSSMSSGGGS  
       200  
GGGYGNQDQS  
       210  
GGGGSGGYGQ  
       220  
QDRGGRGRGG  
       230  
SGGGGGGGGG  
       240  
GYNRSSGGYE  
       250  
PRGRGGGRGG  
       260  
RGGMGGSDRG  
       270  
GFNKFGGPRD  
       280  
QGSRHDSEQD  
       290  
NSDNNTIFVQ  
       300  
GLGENVTIES  
       310  
VADYFKQIGI  
       320  
IKTNKKTGQP  
       330  
MINLYTDRET  
       340  
GKLKGEATVS  
       350  
FDDPPSAKAA  
       360  
IDWFDGKEFS  
       370  
GNPIKVSFAT  
       380  
RRADFNRGGG  
       390  
NGRGGRGRGG  
       400  
PMGRGGYGGG  
       410  
GSGGGGRGGF  
       420  
PSGGGGGGGQ  
       430  
QRAGDWKCPN  
       440  
PTCENMNFSW  
       450  
RNECNQCKAP  
       460  
KPDGPGGGPG  
       470  
GSHMGGNYGD  
       480  
DRRGGRGGYD  
       490  
RGGYRGRGGD  
       500  
RGGFRGGRGG  
       510  
GDRGGFGPGK  
       520  
MDSRGEHRQD  
        
RRERPY  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1