RESULT FOR QUERY "P97347" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


P97347: RPTN_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Repetin
O-GlcNAc Score:
1 References
1 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
49 Citations
2018 Year of first report
Other species: RPTN_MOUSE, RPTN_HUMAN (See all)
O-GlcNAc Sites:
S352
Canonical sequence information:
        10  
MPQLLNSILN  
        20  
VSKVFQDYAE  
        30  
YHGVGASLSK  
        40  
KELKQLLLTE  
        50  
FGDILRRPND  
        60  
PETVETILEH  
        70  
LDRDRNGYVD  
        80  
FHEYLLLVFQ  
        90  
LVQACHHKLD  
       100  
SKFYGSRTSS  
       110  
QKEHDQEGTR  
       120  
SHKFSESTGR  
       130  
QHRQRYEGER  
       140  
RNSHHNQSEG  
       150  
QHQNVQHDQS  
       160  
QRQDKDSERH  
       170  
DTDPHCGQSE  
       180  
TFHGDSHYGH  
       190  
SERQDTDYSS  
       200  
DQSESDNESS  
       210  
SSSQRLGYKS  
       220  
SHEQPKGQGY  
       230  
VFALSQSKNP  
       240  
EQAFHYGQSK  
       250  
TSGQQSSHGQ  
       260  
SGRFRKDSYS  
       270  
SQTSQQESDS  
       280  
YEQYGSQHQK  
       290  
SGNSQTERQG  
       300  
QNSQYGQTNK  
       310  
KGHSSYHEQT  
       320  
EGQGQSFHYG  
       330  
QKGRKDQSFQ  
       340  
QGQKGRKDQS  
       350  
PHLGQKGRQD  
       360  
QSPHRGQKGR  
       370  
QDQSPHQGQK  
       380  
GRQDQSPHRG  
       390  
QKGRQDQSPH  
       400  
QGQKGRQDQS  
       410  
PHLGQKGRQD  
       420  
QSPHQGQKGR  
       430  
QDQSPHQGQK  
       440  
GRQDQSSHQG  
       450  
QKGRQDQSSH  
       460  
QGQKGRQDQS  
       470  
SHQGQKGRQD  
       480  
QSSHQGQREG  
       490  
QDQNSQWHRT  
       500  
DSQGQSFHYG  
       510  
QTGGHSLSSH  
       520  
QGQTDSQGQN  
       530  
SNWHRTDSQG  
       540  
QSFHYGQTGG  
       550  
QGLSSHQGQT  
       560  
DSQGQNSNWH  
       570  
RTDSQGQSFH  
       580  
FDQAGREVQG  
       590  
SHHGQTDRQS  
       600  
QNSNWHRTDS  
       610  
QGQSFHFDQA  
       620  
GKEVQGSHQG  
       630  
QTDSQGQSSH  
       640  
WHQTDRQGQS  
       650  
SQQGHKDRQG  
       660  
QNTHQGQKGR  
       670  
QDLSPHQGQK  
       680  
GRQDQSPHLG  
       690  
QKGRHDQSPH  
       700  
QGQKGRHDQS  
       710  
PHQGQKGRQD  
       720  
LSSHQGQKGR  
       730  
QDQSPHLGQK  
       740  
GRHDQSPHRG  
       750  
QKGRQDQSPH  
       760  
QGQKGRQDQS  
       770  
SHQGQREGQD  
       780  
QNSHWHRTDR  
       790  
QGQSFHYGQT  
       800  
GGQGLSSHQG  
       810  
QTDSQGQNSQ  
       820  
WHRTDSQGQS  
       830  
FHFDQAGREG  
       840  
QSSHHGQTDR  
       850  
QSQSSHCGQS  
       860  
EIGKTENQGQ  
       870  
NRHSLGTDRT  
       880  
RRDSYVEQSG  
       890  
RSVKLSQQNS  
       900  
REEVRQTQSQ  
       910  
RSHDRREQQI  
       920  
QQQTWKPKED  
       930  
NQHKLLAQVQ  
       940  
QEPYSYEEYD  
       950  
WQSQSSEQDH  
       960  
CGEEEYQDWD  
       970  
RHSVEDQENL  
       980  
YEMQNWQTHE  
       990  
EEQSHQTSDR  
      1000  
QTHVDEQNQQ  
      1010  
RQHRQTHEEN  
      1020  
HDHQHGRHHE  
      1030  
DEHNHRRQDH  
      1040  
HQQRERQTHE  
      1050  
EKEKYQGGQD  
      1060  
QSRSFPNREK  
      1070  
SHMSEDDQCE  
      1080  
GPQGRRFHPT  
      1090  
HGGGKSQRRE  
      1100  
KSGNHPTKPA  
      1110  
NYSSPLYDYV  
          
QEQAAYQY  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
30059200 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1