RESULT FOR QUERY "Q3U0V1,Q92945" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (2 results)


Q92945: FUBP2_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Far upstream element-binding protein 2
O-GlcNAc Score:
26 References
8 O-GlcNAc sites
22 Principal Investigators
25 First authors
1306 Citations
2006 Year of first report
Other species: FUBP2_MOUSE, FUBP2_HUMAN (See all)
O-GlcNAc Sites:
S54, S59, T94, T95, S99, S144, S191, S670
Canonical sequence information:
        10  
MSDYSTGGPP  
        20  
PGPPPPAGGG  
        30  
GGAGGAGGGP  
        40  
PPGPPGAGDR  
        50  
GGGGPGGGGP  
        60  
GGGSAGGPSQ  
        70  
PPGGGGPGIR  
        80  
KDAFADAVQR  
        90  
ARQIAAKIGG  
       100  
DAATTVNNST  
       110  
PDFGFGGQKR  
       120  
QLEDGDQPES  
       130  
KKLASQGDSI  
       140  
SSQLGPIHPP  
       150  
PRTSMTEEYR  
       160  
VPDGMVGLII  
       170  
GRGGEQINKI  
       180  
QQDSGCKVQI  
       190  
SPDSGGLPER  
       200  
SVSLTGAPES  
       210  
VQKAKMMLDD  
       220  
IVSRGRGGPP  
       230  
GQFHDNANGG  
       240  
QNGTVQEIMI  
       250  
PAGKAGLVIG  
       260  
KGGETIKQLQ  
       270  
ERAGVKMILI  
       280  
QDGSQNTNVD  
       290  
KPLRIIGDPY  
       300  
KVQQACEMVM  
       310  
DILRERDQGG  
       320  
FGDRNEYGSR  
       330  
IGGGIDVPVP  
       340  
RHSVGVVIGR  
       350  
SGEMIKKIQN  
       360  
DAGVRIQFKQ  
       370  
DDGTGPEKIA  
       380  
HIMGPPDRCE  
       390  
HAARIINDLL  
       400  
QSLRSGPPGP  
       410  
PGGPGMPPGG  
       420  
RGRGRGQGNW  
       430  
GPPGGEMTFS  
       440  
IPTHKCGLVI  
       450  
GRGGENVKAI  
       460  
NQQTGAFVEI  
       470  
SRQLPPNGDP  
       480  
NFKLFIIRGS  
       490  
PQQIDHAKQL  
       500  
IEEKIEGPLC  
       510  
PVGPGPGGPG  
       520  
PAGPMGPFNP  
       530  
GPFNQGPPGA  
       540  
PPHAGGPPPH  
       550  
QYPPQGWGNT  
       560  
YPQWQPPAPH  
       570  
DPSKAAAAAA  
       580  
DPNAAWAAYY  
       590  
SHYYQQPPGP  
       600  
VPGPAPAPAA  
       610  
PPAQGEPPQP  
       620  
PPTGQSDYTK  
       630  
AWEEYYKKIG  
       640  
QQPQQPGAPP  
       650  
QQDYTKAWEE  
       660  
YYKKQAQVAT  
       670  
GGGPGAPPGS  
       680  
QPDYSAAWAE  
       690  
YYRQQAAYYG  
       700  
QTPGPGGPQP  
       710  
PPTQQGQQQA  
   
Q  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Q3U0V1: FUBP2_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Far upstream element-binding protein 2
O-GlcNAc Score:
10 References
1 O-GlcNAc sites
7 Principal Investigators
8 First authors
711 Citations
2011 Year of first report
Other species: FUBP2_MOUSE, FUBP2_HUMAN (See all)
O-GlcNAc Sites:
T95
Canonical sequence information:
        10  
MSDYNTGGPP  
        20  
PGPPPPAGGG  
        30  
GGAAGAGGGP  
        40  
PPGPPGAGDR  
        50  
GGGGPGGGGP  
        60  
GGGGASGGPS  
        70  
QPPGGGGPGI  
        80  
RKDAFADAVQ  
        90  
RARQIAAKIG  
       100  
GDAATTVNNN  
       110  
TPDFGFGGQK  
       120  
RQLEDGDQPD  
       130  
SKKLASQGDS  
       140  
IGSQLGPIHP  
       150  
PPRTSMTEEY  
       160  
RVPDGMVGLI  
       170  
IGRGGEQINK  
       180  
IQQDSGCKVQ  
       190  
ISPDSGGLPE  
       200  
RSVSLTGAPE  
       210  
SVQKAKMMLD  
       220  
DIVSRGRGGP  
       230  
PGQFHDNANG  
       240  
GQNGTVQEIM  
       250  
IPAGKAGLVI  
       260  
GKGGETIKQL  
       270  
QERAGVKMIL  
       280  
IQDGSQNTNV  
       290  
DKPLRIIGDP  
       300  
YKVQQACEMV  
       310  
MDILRERDQG  
       320  
GFGDRNEYGS  
       330  
RVGGGIDVPV  
       340  
PRHSVGVVIG  
       350  
RSGEMIKKIQ  
       360  
NDAGVRIQFK  
       370  
QDDGTGPEKI  
       380  
AHIMGPPDRC  
       390  
EHAARIINDL  
       400  
LQSLRSGPPG  
       410  
PPGAPGMPPG  
       420  
GRGRGRGQGN  
       430  
WGPPGGEMTF  
       440  
SIPTHKCGLV  
       450  
IGRGGENVKA  
       460  
INQQTGAFVE  
       470  
ISRQLPPNGD  
       480  
PNFKLFVIRG  
       490  
SPQQIDHAKQ  
       500  
LIEEKIEGPL  
       510  
CPVGPGPGGP  
       520  
GPAGPMGPFN  
       530  
PGPFNQGPPG  
       540  
APPHAGGPPP  
       550  
HQYPPQGWGN  
       560  
TYPQWQPPAP  
       570  
HDPNKAAAAA  
       580  
TDPNAAWAAY  
       590  
YSHYYQQPPG  
       600  
PVPGPAPAPA  
       610  
APPAQGEPPQ  
       620  
PPPTGQSDYT  
       630  
KAWEEYYKKI  
       640  
GQQPQQPGAP  
       650  
PQQDYTKAWE  
       660  
EYYKKQAQVA  
       670  
TGGGPGAPPG  
       680  
SQPDYSAAWA  
       690  
EYYRQQAAYY  
       700  
GQTPGPGGPQ  
       710  
PPPTQQGQQQ  
       720  
ASGNCHPPPP  
       730  
PFSFQPPATV  
       740  
HPALVGSAGN  
          
PFPCGVCP  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1