RESULT FOR QUERY "Q5T749" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q5T749: KPRP_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Keratinocyte proline-rich protein
O-GlcNAc Score:
2 References
0 O-GlcNAc sites
2 Principal Investigators
2 First authors
19 Citations
2020 Year of first report
Canonical sequence information:
        10  
MCDQQQIQCR  
        20  
LPLQQCCVKG  
        30  
PSFCSSQSPF  
        40  
AQSQVVVQAP  
        50  
CEMQIVDCPA  
        60  
SCPVQVCQVS  
        70  
DQAPCQSQTT  
        80  
QVKCQSKTKQ  
        90  
VKGQAQCQSK  
       100  
TTQVKGQAAS  
       110  
QSQTSSVQSQ  
       120  
APCQSEVSYV  
       130  
QCEASQPVQT  
       140  
CFVECAPVCY  
       150  
TETCYVECPV  
       160  
QNYVPCPAPQ  
       170  
PVQMYRGRPA  
       180  
VCQPQGRFST  
       190  
QCQYQGSYSS  
       200  
CGPQFQSRAT  
       210  
CNNYTPQFQL  
       220  
RPSYSSCFPQ  
       230  
YRSRTSFSPC  
       240  
VPQCQTQGSY  
       250  
GSFTEQHRSR  
       260  
STSRCLPPPR  
       270  
RLQLFPRSCS  
       280  
PPRRFEPCSS  
       290  
SYLPLRPSEG  
       300  
FPNYCTPPRR  
       310  
SEPIYNSRCP  
       320  
RRPISSCSQR  
       330  
RGPKCRIEIS  
       340  
SPCCPRQVPP  
       350  
QRCPVEIPPI  
       360  
RRRSQSCGPQ  
       370  
PSWGASCPEL  
       380  
RPHVEPRPLP  
       390  
SFCPPRRLDQ  
       400  
CPESPLQRCP  
       410  
PPAPRPRLRP  
       420  
EPCISLEPRP  
       430  
RPLPRQLSEP  
       440  
CLYPEPLPAL  
       450  
RPTPRPVPLP  
       460  
RPGQCEIPEP  
       470  
RPCLQPCEHP  
       480  
EPCPRPEPIP  
       490  
LPAPCPSPEP  
       500  
CRETWRSPSP  
       510  
CWGPNPVPYP  
       520  
GDLGCHESSP  
       530  
HRLDTEAPYC  
       540  
GPSSYNQGQE  
       550  
SGAGCGPGDV  
       560  
FPERRGQDGH  
       570  
GDQGNAFAGV  
           
KGEAKSAYF  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
34019948, 33214551 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1